ПРОДАЖБИ ИМОТИ

Търси

Валутни курсове

Наши партньори

          

Имоти от topimoti.bg

Europe Real Estate Directory

Free Articles


 

Save

Последни новини

Актуални новини

 

Save

Save

Реклама

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА

Новини

28 Фев 2011

Плащаме в брой до 15 000 лв.

Днес влиза в сила ограничението за разплащания в брой до 15 000 лв. Така, ако някой е смятал да си вземе автомобил над тази стойност и да плати на ръка, вече няма да може да го направи. Ако пък му направят компромис и приемат парите кеш, има опасност данъчните да го хванат и да му вземат 25% от цялата сума. В случай че нарушителите са фирми, предвидената в закона санкция е 50% от платената сума. Ограничението за плащания в брой обхваща и вноските по лизинг и даренията, договорите за които са на стойност над 15 000 лв. Дори отделно вноските по лизинга да са под 15 000 лв., ако общата сума е по-висока, ще трябва да ги плащате по банков път. С превеждането на големите дарения по банков път пък ще се избегнат случаите, в които се предоставят фиктивни бележки за платени на ръка дарения само за да се ползват данъчни облекчения. Във всички държавни или общински структури, в които се внасят данъци, глоби или такси ще бъдат поставени POS терминали за плащане с банкови кредитни и дебитни карти, предвижда още новият закон. Плащането на данъци, глоби и такси с банкова карта ще бъде напълно безплатно за гражданите, пише в закона. Министерството на финансите ще поеме банковите такси за преводите. Предстои да се проведат преговори с банките за възможно най-бързо поставяне на POS терминалите.


20 Ное 2010

Необлагаеми доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Една изключително важна стъпка при облагането на физическите лица е разграничаването на доходите на облагаеми и необлагаеми. На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Основната част от доходите на физическите лица, които се считат за необлагаеми, са изброени в нормите на чл. 13 и чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ. Въпросните разпоредби много често са обект на законодателни изменения и допълнения, поради което темата за необлагаемите доходи винаги е актуална и интересна. Ето защо, предвид наближаващия край на данъчната година и предстоящото годишно облагане и деклариране на доходите на физическите лица, ще насочим вниманието към характерните особености на някои доходи, които ЗДДФЛ визира като необлагаеми за 2010 г., с акцент основно върху новите моменти. 1. Данъчно третиране на доходите от продажба или замяна на недвижимо имущество, придобити през 2010 г. На основание чл. 13, ал. 1, т. 1, букви “а” и “б” ЗДДФЛ, не подлежат на облагане доходите, придобити през текущата данъчна година от: * продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години; * продажба или замяна на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години. Въведеното изискване в чл. 13, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗДДФЛ, между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната на недвижимия жилищен имот да са изминали повече от три години, е в сила от 01.01.2010 г. и касае доходите, придобити след тази дата. Ще припомним, че преди това доходите, придобити през течение на данъчната година от продажба или от замяна на един недвижим жилищен имот, се считаха за необлагаеми, независимо от датата на придобиване на имота. По този начин съществуваше правна възможност физическите лица ежегодно да извършват продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, като придобитият доход безусловно беше освободен от облагане. Предвид отпадането на тази възможност, един от въпросите, които биха могли да възникнат във връзка с годишното облагане на доходите от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, е как следва да се процедира, ако сделката по продажба или замяна на недвижимия жилищен имот е осъществена през 2009 г. (тогава е прехвърлен имотът), но плащането по сделката е осъществено след 01.01.2010 г. – облагаем или необлагаем ще бъде този доход? Преди да дадем отговор на този въпрос, ще припомним, че по отношение на доходите от продажба или замяна на недвижимо имущество законът не предвижда специално данъчно третиране относно определянето на датата на придобиването на дохода. В тази връзка, приложима е общата норма на чл. 11, ал. 1 ЗДДФЛ, според която доходът се смята за придобит на датата на: * плащането – при плащане в брой; * заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане; * получаването на престацията – за непаричен доход. Следователно, ако плащането е осъществено през 2010 г. – доходът ще се счита за придобит през същата данъчна година и ще се третира в съответствие с новия регламент на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗДДФЛ. В този смисъл, ако между датата на придобиването и датата на продажбата на недвижимия жилищен имот са изминали по-малко от три години, доходът, придобит през 2010 г., ще се счита за облагаем. В случай че между датата на придобиването и датата на продажбата са изминали повече от три години, доходите от реализираната от лицето сделка ще се считат за необлагаеми. 2. Данъчно третиране на доходите от лихви1 На основание чл. 13, ал. 1, т. 8, 9 и 10 ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща за 2010 г., необлагаеми са придобитите през годината доходи от: * лихви по влогове и депозити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава – членка на Европейския съюз (ЕС), или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП); * лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за ЕИП; * лихви по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане. Новият момент, касаещ данъчното третиране на доходите от лихви, придобити през 2010 г., е свързан конкретно с разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗДДФЛ. До 31.12.2009 г., на това основание, за необлагаеми се считаха доходите от лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративни облигации. След изменението на цитираната разпоредба, направено със ЗИД на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 32 от 28.04.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), необлагаеми по смисъла на ЗДДФЛ са и доходите от лихви и отстъпки от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за ЕИП. Това допълнение беше направено с цел изпълнение на задълженията на страната ни по чл. 56 от Договора за създаване на Европейската общност и по чл. 40 от Споразумението за ЕИП, относно гарантиране свободата на движение на капитали. 3. Данъчно третиране на доходите от направени непарични вноски в търговски дружества След изменението на чл. 13, ал. 2, направено със ЗИД на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. С посочената промяна от текста на визираната разпоредба отпаднаха получените акции и дялове за направени непарични вноски в търговско дружество. Следователно получените акции и дялове за направени непарични вноски в търговско дружество и по-конкретно разликата между цената, за която е придобито апортираното имущество, и стойността на акциите или на дяловете от капитала, съответстващи на направената непарична вноска, представлява доход за физическото лице. Важно уточнение е направено в ал. 4 на чл. 13 ЗДДФЛ, а именно: не се определя данък към датата на придобиване на акциите и дяловете, получени срещу направени непарични вноски в търговски дружества. На практика това означава, че към този момент въпросните доходи се считат за необлагаеми. Данък ще се определя и дължи при евентуална следваща продажба или замяна на придобитите по този начин дялове и акции, или на част от тях. Едва тогава физическото лице би формирало облагаем доход по правилата на чл. 33, ал. 3 и 4 от закона. Ще припомним, че облагаемият доход от продажба или от замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута, е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. В тази връзка, в нормите на чл. 33, ал. 6 ЗДДФЛ, е предвиден специален ред за определяне цената на придобиване на акциите и дяловете, придобити чрез непарични вноски в търговски дружества. Според чл. 33, ал. 6, т. 9 ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2010 г., при продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото – предмет на непаричната вноска. От друга страна, цитираната разпоредба не се отнася за случаите, в които непаричната вноска има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната на което са необлагаеми по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗДДФЛ към датата на вписване на вноската в търговския регистър (виж чл. 33, ал. 6, т. 5 ЗДДФЛ). Само в тези случаи се запазва действащото до края на 2009 г. правило, според което при направени непарични вноски в търговско дружество цената на придобиване е равна на частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговското дружество, съответстваща на продадените или на заменените акции и дялове. 4. Данъчно третиране на доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 95 от 2009 г.) беше отменена алинея 3 в чл. 13 от закона. На основание отменената разпоредба, в сила до 31.12.2009 г., доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, се третираха като необлагаеми. От началото на 2010 г. обаче доходите от изброените дейности подлежат на облагане, независимо от факта, че са реализирани от физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и/или земеделски производители. В зависимост от статута на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители или земеделски производители, доходите от дейността им, включително и от тази за непреработена растителна и животинска продукция, се облагат по реда на: * чл. 29 ЗДДФЛ, т.е. като “доходи от друга стопанска дейност”, когато физическото лице не е търговец по смисъла на Търговския закон; или * чл. 26 ЗДДФЛ, когато лицето е едноличен търговец. Лорета ЦВЕТКОВА, данъчен експерт _______________ 1 Съгласно § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, “лихва” е доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека, или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации. http://trudipravo.bg


03 Фев 2012

България влезе в топ 5 на туристическите дестинации

България се нареди в топ 5 на най-добрите туристически дестинации за тази зима. Класацията е на търсачката Yahoo!. На първо място в предложенията за зимен курорт е Филаделфия, следвана от Мароко и Италия. Съединените щати държат и четвъртата позиция - Калифорния. Така България се нарежда до атрактивните места за изкарване на зимната отпуска заради отлчината ски и сноуборд база. В кратката презентация на страната ни се изтъква, че сме най-стария народ в Европа и че след влизането в Европейския Съюз условията за туризъм у нас са се подобрили значително. Съветът на търсачката е туристите да побързат да видят чара, спокойствието и атрактивните цени в България, преди да е станала прекалено популярна дестинация. Източник: бТВ


29 Юли 2012

337 000 руснаци с недвижми имоти в България

Над 337 000 руски граждани и юридически лица са придобили недвижими имоти в България. Данните е оповестила заместник-министърът на правосъдието Деница Вълкова на международен семинар в курорта "Слънчев бряг", организиран от Нотариалната камара на България и Федералната нотариална палата на Русия, съобщиха от българската нотариална камара. Във форума са участвали нотариуси от двете страни и от Турция. Специален гост на семинара бе председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев. Председателят на Нотариалната камара на България Димитър Танев и Станислав Смирнов, представител на Федералната нотариална палата на Русия са подписали споразумение за сътрудничество между нотариатите на двете страни. Руските граждани трябва да знаят, че техните права са гарантирани, че правото им на собственост в България е защитено и няма да станат жертви на имотни измами, е заявил Димитър Танев. Източник:БТА


26 Юли 2013

С 30% повече руски туристи през тази година

Руските туристи, които ще посетят България през тази година ще са с 30% повече от миналата, а броят им ще достигне 600 хил. Това стана ясно след среща на заместник-министъра на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев с посланика в Русия Бойко Коцев. От министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) съобщиха, че в Москва е издадена 300-хилядната българска виза за руски граждани от началото на годината. Повишението на годишна база е 14%. "Трябва да се популяризира по-активно България като атрактивна балнео- и СПА дестинация в Европа и на руския пазар", поясни Ботев. Той пое ангажимент да се акцентира и върху възможностите за разширяване на руските инвестиции в нови балнео- и СПА центрове у нас. Следващата седмица предстои среща на Бранимир Ботев с ръководството на Търговската мисия на Русия в България. Друг важен фактор за двустранните контакти в туризма е т.нар. религиозен туризъм. Предвижда се реализацията на мащабна програма "По пътя на православието в България". "Съществува неизползван потенциал за развитие на нови направления в туризма и за популяризиране на България в Русия като целогодишна дестинация, която предлага разнообразни форми на традиционен и специализиран туризъм", каза още Бранимир Ботев. Източник:еconomic.bg


30 Юли 2013

Имотният пазар вече е стабилен

Собственици, които не са притиснати от дългове, предпочитат да отдадат под наем излишния си имот, отколкото да го продадат на загуба Повече сключени сделки (ръст от 11,31%), стабилни цени и минимално повишение на наемите (средно с 0,26%). Това сочат анализите на няколко компании за недвижими имоти за първата половина на 2013 г. - “Форос”, “Бългериан пропъртис”, “Явлена” и “Адрес”. Становищата им са потвърдени и от последните данни на Националния статистически институт (НСИ), според които разлика в цените през първото и второто тримесечие почти няма. Въпреки започналото съживяване, строителната активност все още е слаба и затова вторичният пазар на имоти продължава да е водещ, коментират от “Форос”. Именно затова и в големите градове има недостиг на жилища с добри параметри - средни етажи, добро изложение и функционално разпределение. Това е и причината цените на подобни имоти да се повишават, а жилищата на първи и последни етажи, със северно изложение и неатрактивна локация да останат в групата с по-ниски оферти. От “Бългериан пропъртис” допълват, че купувачите вече са склонни да дадат повече пари за имот, който отговаря на изискванията им за качество и параметри. 25% от имотите се предлагат на значително над пазарните цени, защото са купувани по време на имотния бум. Ако собствениците не са притиснати от нуждата, предпочитат да се откажат от продажбата или да отдадат жилището под наем, уточняват от “Форос”. 90% от купувачите в момента сключват сделка заради необходимостта от дом. Най-предпочитани са двустайни и тристайни апартаменти между 60 и 100 кв. м. В София обаче има интерес и към четиристайни жилища с площ до 180 кв. м. 80% от клиентите във Варна и в София търсят тухлени сгради, строени след 2002 г. Затворените комплекси също са интересни за клиентите. Продължава и тенденцията продажбата на земеделска земя да е с цел покупка на жилище с придобитите пари.Цените, които се смятат за приемливи за столицата, са около 80 хил. евро, за Варна - 60 хил., а за Бургас - 40 хил. Ценовата ножица между офертата и сделката се стеснява. Корекциите вече са между 10 и 15 процента. А само преди година разликата беше до 20%, коментират брокери. Ръст на сделките за жилищни имоти в ниския ценови сегмент отчита “Адрес” за началото на 2013 г. Общо четири от пет сделки са сключени за жилища на стойност около и под 50 000 евро. Според “Явлена” предлагането в повечето сегменти на пазара продължава да надвишава търсенето. При жилищата търсенето е основно за по-малки и евтини апартаменти. Наемите на едностайните жилища са в рамките на 130-220 евро/месец, а двустайните се отдават за 180-280 евро. Прогнозите за пазара на недвижими имоти до края на годината са, че цените ще останат стабилни, а колебанията ще са в рамките на -5% до +2%. Източник:в. "Труд"


28 Ное 2013

Данов: Животът на панелките може да се удължи със 100 г.

Нов закон за строителството, който е по германски модел, ще облекчи издаването на Акт 16 за масовите жилища и ще прекрати практиката процедурата за узаконяване на барака и на атомна централа да е една и съща, коментира пред БТА министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов. Животът на панелките би се удължил най-малко с още сто години, ако се спазват всички европейски норми на саниране, казва още той. Задачата ни е, поне в рамките на този мандат, да започне пилотно саниране по евронормите, защото това, което сега се прави, е просто лепене на топлоизолация по фасадите на сградите, вместо да се изследва конструкцията на сградите и да се заздравят връзките в нея, посочва министърът. "Един от основните проблеми в този процес е свързан със Закона за етажната собственост, който не работи. Това е проблемът, който стопира истинското саниране, което включва и конструктивно обследване на сградите. Търсим нов модел на финансиране на санирането. Една от възможностите е собствениците на една сграда да вземат решение за кредит за саниране, който след това да покриват от енергийните си сметки. Ако се спазват всички норми на саниране, обновяването на едно жилище не би струвало повече от 30 хил. лв. по новата наредба за обществените поръчки в строителството, а не както сега се говори за 10 хил. лв.", добавя Данов. В сегашния Закон за устройството на територията е заложено да се генерират незаконни строежи, смята министърът. С въвеждането на т. нар. интелигентни системи за контрол ще се осигури възможност ДНСК да следи ефективно и да предотвратява появата на незаконно строителство на територията на страната. До две седмици се очаква да са готови промените в Закона за устройството на територията, с които ще се облекчат проектантите и строителите. От следващата година има възможност строителните търгове да се правят по нова наредба, чието въвеждане ще ни доближи до европейските процедури за реализиране на инвестиционни проекти, а това ще предотврати разминаването в критериите у нас с тези на ЕК - това, което предизвика проблеми, свързани с проектите по оперативна програма "Околна среда", казва още министър Данов. Общините имат възможност до края на годината да продължат да изпращат своите планове за проекти, с които да се създаде "банка инвестиционни проекти" в Министерството. Идеята е, когато останат неусвоени бюджетни или евросредства, веднага да сме готови да ги предложим, обяснява министърът. Той съобщава, че се планира от 2014 г. да има фонд, от който да се финансират предпроектните проучвания, за което ще се поиска от финансовото министерство съответна подкрепа. Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" е на стойност 500 млн. лв. Става дума за социално значими проекти за язовири, болници, училища, обществени сгради. Предвижда се до края на годината да се обработят предложенията, след което да се поиска финансиране от програмата за растеж. Източник: БТА


05 Окт 2017

България е в топ 10 по доходност от наеми в Европа

България е сред десетте страни с най-висока доходност от имоти под наем. Това съобщи британското онлайн издание Simply Business, като се позовава на изчисления на групата за плащания WorldFirst. Страната ни е на осма позиция в класацията. Средната доходност у нас достига 5.77%. Кипър ни следва с 5.70%, а с едно място преди страната ни се нарежда Турция. На последно място е Швеция със средна доходност от отдаване под наем в размер на 3.03%. България изпреварва и Франция и Хърватия, при които доходността е 3.82%. Ирландия е с най-висока доходност според класацията - 7.08%. Следват я Малта с 6.64% и Португалия с 6.43%. В челото на класацията присъстват и Холандия, Словакия, Белгия и Унгария. Великобритания е паднала най-много в подредбата - с цели 10 места, и в момента е на 25-а позиция. Средната доходност от наеми на имоти там се изчислява на 4%. За причина се смята "предизвикателната среда" за собствениците на имоти. Става въпрос за отпаднали данъчни облекчения за жилища, отдавани под наем. Брекзит също играе роля, като заради преговорите по него все още има неясни перспективи пред инвеститорите. Според британското издание предимството на страните, заемащи първите десет места в класацията, са ниските цени на имотите и растящите цени на наемите в големите градове. Източник:в. СЕГАСнимки:БГНЕС


05 Яну 2016

Плащания в брой се ограничават до 10 000 лева от 2016 година

Предложението на правителството за намаляване на позволения размер за плащания в брой от 15 000 лв. на 5 000 лв. бе отхвърлено на второ четене в бюджетна комисия в парламента. Все пак комисията реши, че прагът от 15 000 лева за плащания в брой е прекалено висок и гласува ограничаването му до 10 000 лева. Ограничението влиза в сила от 01/01/2016г. В мотивите към предложението си за драстичното намаляване на прага Министерство на финансите посочва, че това е мярка за ограничаване на сивата икономика, а предлаганото допълнително ограничаване на плащанията в брой е в съответствие с наложилата се практика в държавите членки на Европейския съюз, където прагът за ограничаване на плащанията в брой е в диапазон от 2 до 3 хил. евро.


11 Дек 2019

Скица за имот се вади вече за 5 минути

Да кандидатстваш за имотна скица за 5 минути, вместо да се редиш на опашка с часове. Това предлага оналйн система към Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Услугата се предлага от години, но се оказва, че не са много хората, които знаят за улеснението. Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС) имотна скица може да се извади онлайн, без да се посещават гишета. При първата стъпка - подаването на заявление за скица, трябва да имаме сканиран нотриалния акт на имота. Следва плащане по банкова сметка на Агенцията. При електронно заявяване скиците са с 30% по-евтини. Самата скица е готова за 3 или 7 дни в зависимост дали поръчката ви е обикновена или експресна. Но въпросът е как я получаваме. Вариантите за получаване на скицата са на хартия или ако имате електронен подпис, можете да я получат в PDF формат обратно на посочения имейл.. Ако желанието е да получите сккицата на хартия, трябва да идете на гише в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за да си я получите.


Оnline консултант

Google translate

 

Валути


Нови оферти

Парцел, гр. Петрич Парцел, гр. Петрич
Цена: €113,000

КОНТАКТИ

БЪЛГАРИЯ

София

Владимир Илиев

тел: 028511143

GSM/Viber: 0877310301

Skype: pirin2007

e-mail: pirin2007@pirin2007.eu

ФРАНЦИЯ 

Страсбург                                     

Петя Христова

тел:   0033952290140

GSM: 0033676807869

GSM: 0892753289

Skype: petya-pirin2007

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Лондон

Добрин Янев

тел:   00442031860066

GSM: 00447507176785

Skype: dobriny

Последвайте ни в

  

Web Counter

eXTReMe Tracker