ПРОДАЖБИ ИМОТИ

Търси

Валутни курсове

Наши партньори

         

Имоти от topimoti.bg

Europe Real Estate Directory

Free Articles


 

Save

Последни новини

Актуални новини

 

Save

Save

Прогноза за времето

Гид на купувача



В този раздел ще откриете полезна правна информация относно визовия режим в България, процедури по откриване на фирма, както и са публикувани някои закони на Р България. Ние ви съветваме преди да сключите каквато и да е сделка да се консултирате с квалифициран юрист.

Етапи при покупката на имот в България

Нека изясним "етапите" в процеса на покупка на имот.
И така, първо трябва да се избере имот - за целта е нужно да се поровите в интернет и да проучите офертите на различни агенции, да прегледате сайтове с обяви от собственик, или пък да посетите най-близкия офис на предпочитана от вас компания, занимаваща се с посредничество в сделките с имоти.
След като се спрете на няколко обекта (все пак е добре човек да има избор, нали), проверете какъв е актуалният статус на офертата. Разговора с продавача/ите ще ви даде необходимата информация.
Ако всичко е наред, време е да се пристъпи към оглед на избраните имоти. По този начин ще придобиете ясна представа за местоположението на имота, инфраструктурата в района, качество на изпълнение на строителните работи и т.н.
Вече сте огледали 5-6 или повече имота, време е да се вземе решение за покупка и да се заплати резервационната такса. Обикновено тя е в размер на 1000 - 2000 Евро. Имота се изтегля от продажба за определен период от време (около месец), в който период се водят преговори и се подготвя сделката между продавача и купувача. Ако купувача се откаже, резервационната такса остава в полза на продавача, за да покрие неговите загуби от това, че имота е бил изтеглен от продажба.
Следващата стъпка е да се подготви и подпише предварителен договор за покупко-продажба, в който следва да бъдат описани данните на продавача и купувача, подробно да бъде описан имота, цена, срокове и начини на плащане, права и задължения на страните, неустойки, срокове на въвеждане в експлоатация, срок за предаване на собствеността върху имота и т.н. Задължително е да има клауза от страна на продавача във вид на декларация за собственост и липса на тежести. Като правило в България договора за покупко-продажба се изготвя от собственика на имота, и е желателно той да бъде прегледан от адвоката на купувача, преди да бъде подписан. Договора се сключва във писмена форма, като при това не е задължително да има нотариална заверка. Промени по предварителния договор могат да се правят, чрез подписване на анекс към него.

Когато купувача е готов да плати пълната цена на имота накуп, може да не се подписва предварителен договор за покупко-продажба, а направо да се подпише нотариалният акт.
След заплащане на пълната сума по сделката се пристъпва към подписване на Окончателен договор за покупко-продажба във формата на Нотариален Акт. Това става в присъствието на Нотариус, който проверява всички документи по сделката (актове за собственост, предварителни договори, скици, планове, удостоверения за тежести и т.н.), удостоверява сключването на сделката и урежда прехвърлянето на имота. Заплащат се нотариалните такси и новият Нотариален акт за собственост се вписва в регистрите. Новият собственик го получава в рамките на 2 седмици от датата на подписване.

Честито, вече сте горд собственик на имот в България. Сега остава да регистрирате имота си в служба БУЛСТАТ (ако сте чуждестранен гражданин), и в данъчната служба по местонахождение на имота.

Разходи при покупка на имот в България


Документа, който удостоверява собствеността върху недвижим имот се явява нотариалният акт. Той се подписва при нотариуса, в района на деайствието на когото се намираобекта на покупко-продажбата. След подписване на документа от продавача и купувача, и заверка на техните подписи, нотариуса представя нотариалния акт в районният съд. Съдията по вписванията внася изменението във обстоятелствата за обекта в държавния регистър на недвижимите имоти. Отметка за вписването се прави и в самия нотариален акт.
Преди да се извърши сделката на нотариуса се представят удостоверение от същия този регистър за липса на тежести върху имота, т.е. За неговата чистота. В удостоверението се отразява наличието или отсъствието на ипотека, право за ползване на имота от трети лица, запор за продажбата на имота, открити съдебни дела и т.н. С това удостоверение също така се потвърждава собствеността на имота от конкретното лице – продавача.
Също така важен документ се явява и данъчната оценка за стойността на имота, издавана от териториалната данъчна служба. Продажната цена на имота не може да бъде по-ниска от тази стойност. Изхождайки от продажната цена се определят и размера на държавните такси върху сделката и нотариалните такси.
В сделките по покупко-продажба на недвижим имот в България разходите (местен данък и държавни такси) се делят по равно между страните (купувач и продавач). Разбира се има и изключение от това правило, но те зависят от условията, които са договорили помежду си страните, и компромисите, които те правят. По долу са показани разходите при покупката на недвижим имот в България за някои от регистрационните разходи:
Местен данък – 2% от продажната цена, съгласно закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Той се изчислява от нотариуса, който извършва сделката и подготвя документите за собственост.
Нотариална такса – изчислява се съгласно тарифата за нотариалните такси, в съответствие със Закона за Нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Можете с точност да разберете колко ще ви бъде нотариалната такса, но трябва да разполагате със необходимите документи, или вече да сте съгласували продажната цена.
Такса вписване – 0,01%, изисква се от Държавната регистрационна палата. Такса вписване се събира за всеки документ със сертифициран материален интерес, какъвто се явява и нотариалният акт. Съгласно правилата за регистрация, всички актове за предаване правото на собственост (продажба, дарение, замяна и т.н.) или устанявяване, изменение, прекратяване на вещно право върху недвижим имот, а също и актовете за признаване на тези права (нотариални актове, актове за държавно и общинско имущество и т.н.) подлежат на регистрация.
В общия случай всички разходи по покупката на недвижим имот са около 4%.

Необходими документи при покупка на имот в България



Необходими документи при подписване на нотариален акт за собственост (една част от тях се предоставят от продавача, а другата част – от купувача):

  • Проект на нотариалният акт
  • Документи, удостоверяващи самоличността на участниците в сделката
  • Нотариално заверени пълномощни, в случай че някой от участниците в сделката на присъства на нейното изпълнение
  • Документи, удостоверяващи правото на собственост върху имота
  • Декларации, удостоверяващи гражданското, семейното и имущественото състояние на страните
  • Декларация от купувача за произхода на парите
  • Декларация от преводача за истинността на извършения превод
  • Удостоверение за данъчна оценка и платени данъци
  • Квитанции за платени данъци и такси

Откриване на фирма

I.ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – За регистрацията на представителство на чуждестранна компания в Българската Търговско Промишлена Палата е необходимо да се представят: официална справка  за регистрацията на чуждестранната компания (организация), съгласно местното законодателство; Официален документ издаден от компетентните органи, удостоверяващ лицата, които представляват компанията (организацията) в България; Нотариално заверен оригинал на документа, който удостоверява лицето, което има право да регистрира в България Търговско представителство и да го ръководи.
Горепосочените документи, получени от компетентните органи, следва да се заверят в МвнР на съответната държава, след това да се заверят в консулския отдел на България в тази страна и да се направи легализиран превод на български език. Тези документи подлежат на заверка в консулската служба на съответната страна в България и в консулския отдел при МВнР на България. Времето, необходимо за регистрацията – от момента на получаване на документите – един месец.
Представителството по българските закони не се явява самостоятелен субект и не може нищо да придобива на свое име.
За по-подробна информация, моля, свържете се с нас.
II. ООД / ЕООД –
Първо, чрез фирма в България може да се купи не само апартамент, но и земя;
Второ, уставният капитал на фирмата е минимум 2 лв (приблизително 1 Евро);
Трето, фирмата може да осъществява апортни вноски в капитала на дружеството, т.е. Да внася придобитата собственост (имоти, автомобили и др.вещи) и така да увеличава имоществото на името на фирмата, а това е инвестиция /вж. Закона по-долу – буква „б“ и „в“/ и освен това при регистрация по ЗДДС може да си връща част от инвестираните парични средства.
----------------------------------------------------------------------------------
От Закона за Насърчаване на инвестициите:
6. „Чуждестранна инвестиция“ е всяко вложение или увеличаване на вложенията на чуждестранно лице или негов филиал в:
а) акции или дялове в търговски дружества;
б) право на собственост върху сграда и ограничени вещни права върху недвижими имоти;
в) право на собственост и ограничени вещни права върху движими вещи с характер на дългосрочни материални активи; и т.н.
------------------------------------------------------------------------------------
Етапи при регистрация на фирма:
Вариант 1 – когато чуждестранният гражданин не присъства на територията на България:
Първо, избор на наименование на фирмата от няколко варианта, регистрация на свободното име в Търговския Регистър;
Второ, регистрация на фирмата с избраното наименование, подготовка на документите на фирмата – учредителен акт, протокол, декларация и образец от подписа, пълномощно и т.н. Всички документи се изпращат за подпис на лицето (чуждестранния гражданин), като при това пълномощното и образеца от подписа се заверяват в консулството. Оригиналите на документите се връщат в България чрез куриерска фирма.
Трето, открива се сметка  - на името на фирмата (юридическото лице) и се внася уставния капитал. Банката издава удостоверение за изпълнението на тази операция.
Упълномощеното лице подава заявление в Търговския Регистър при наличие на всички необходими документи, подписани от чуждестранния гражданин, в това число и удостоверение и квитанция че са заплатени всички такси.
След регистрацияте на фирмата, в рамките на 3-4 дни се издава удостоверение за наличието на съответната фирма и разплащателната сметка на територията на Р България, В установените от закона срокове за даденото събитие се информират и данъчните служби в съответната държава.
ВАРИАНТ 2 – ако чуждестранния гражданин се намира на територията на България, заверката на документите и образеца от подписа му се осъществява на място.
III. Данък и такси – Данъка върху дохода в България вече се нарича „плосък данък“ - 10% от печалбата от дейността на физическо или юридическо лице.

Визов режим

Визата е разрешение за влизане и пребиваване, за транзитно преминаване през територията на Република България или за летищен транзит.

Видовете визи са:

1. за летищен транзит (виза вид "А") - Визата за летищен транзит може да бъде еднократна, двукратна или, по изключение, многократна със срок на валидност до 3 месеца от датата на издаването й; тя дава право на чужденеца да премине или да пребивава в международната транзитна зона на летището в случаите на междинно кацане или при смяна на полет с цел продължаване на пътуването към друга държава.

2. за транзитно преминаване (виза вид "В"); - Виза за транзитно преминаване се издава на чужденец, който желае да премине през територията на Република България на път за друга държава, за която притежава виза, когато такава се изисква; тя дава право на чужденеца на едно, две или, по изключение, на няколко транзитни преминавания и може да бъде със срок на валидност до 12 месеца. Общата продължителност на пребиваването на територията на Република България с виза за транзитно преминаване не може да надхвърля 90 дни в рамките на всеки 6 месеца считано от датата на първото влизане.

3. за краткосрочно пребиваване (виза вид "С"); - Виза за краткосрочно пребиваване се издава на чужденец, който влиза в страната еднократно, двукратно или многократно, за общ срок на пребиваване до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца считано от датата на първото влизане. Многократната виза за краткосрочно пребиваване може да бъде със срок на валидност до една година, а в изключителни случаи - до 5 години.

4. за дългосрочно пребиваване (виза вид "D"). - Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България на едно от основанията по чл. 24, 24а, 25, 33а и 33г от Закона за чужденците в Република България; тя дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност и се анулира при издаване на разрешение за пребиваване от органите за административен контрол на чужденците.

Разходи за поддръжка на недвижими имоти в България

Придобивайки нов имот в България, купувачите често питат какви ще бъдат разходите им по поддръжката на имота. А те се обобщават в няколко задължителни плащания, а именно:

* Данък върху имота

* Такса смет

* Такса за поддръжка и управление на комплекса

Ето и какво трябва да знаете за тях

Данък върху недвижим имот – С този данък се облагат всички недвижими имоти, с изключение на горите и обработваемата селскостопанска земя (ниви). Притежателите са задължени в двумесечен срок след придобиване на имота да го декларират в съответната данъчна служба (по местонахождение на имота). В данъчната декларация се дава подробно описание на имота: година на строителство, конструктивни особености, площ, етаж, етажност, цена и т.н. Чуждестранните физически лица са длъжни да се регистрират и в служба БУЛСТАТ. Въз основа на покупката им се издава карта с ВУЛСТАТ номер, и с този номер те се регистрират в данъчната служба. За юридически лица налогооблагаема база се явява балансовата стойност на имота, а за частните лица – цената на имота, определена от териториалната данъчна служба (така наречената данъчна оценка на имот). Размера на данъка е еднакъв както за физическите лица , така и за юридическите лица. Той е 0,15 %, като при основното жилище за частни лица данъка е с 50% по-нисък. А какво е това основно жилище? Според Българското законодателство основно се явява жилището, където собственика и членовете на неговото семейство живеят през по-голямата част от годината. Данъка се внася на четири равни вноски: до 31 март, 30 юни, 30 септември и 30 ноември. Ако заплатите данъка еднократно до 31 март, получавате отстъпка 5% от сумата на данъка.

Такса смет – Размера на тази такса се определя от местните власти (общината) и се внася едновременно с данъка върху имота. Таксата смет се определя в зависимост от типа здание. За жилищните сгради тя е пропорционална на балансовата стойност или е в зависимост от количеството на отпадъците. За нежилищни сгради тя се определя от вида и количеството на контейнерите за отпадъци. В случай че за всяка отделна сграда е невъзможно да се определи вида и количеството на контейнерите, таксата се изчислява като пропорционална стойност от балансовата стойност на сградата. Таксата е еднаква за физическите и юридическите лица. За частните жилища таксата смет се изчислява в зависимост от стойността на жилището. Ежегодно, до края на януари, всеки собственик получава от местната данъчна служба уведомление за сумата на данъка върху недвижимия имот и за таксата смет. Съдържащите се в уведомлението разчети позволяват на данъкоплатеца да провери достоверността на данните и правилността на сумата. Размета на таксата смет е различен за различните градове в България.

Такса за поддръжка и управление– В съвременните жилищни комплекси съществува такса за сервизно обслужване, която включва: охрана, почистване на територията на комплекса, поддържане на зелените площи, поддръжка на басейна и т.н. Плащането е годишно и може да бъде фиксирана сума, или да се изчислява въз основа на площта на жилището (кв.м.), и обикновено е в рамките на 5-15 Евро/кв.м.

 

 

 

 




Оnline консултант

Google translate

 

Нови оферти

КОНТАКТИ

БЪЛГАРИЯ

София

Владимир Илиев

тел: 028511143

GSM/Viber: 0877310301

Skype: pirin2007

e-mail: pirin2007@pirin2007.eu

 РУСИЯ

Москва

Назарий Великович Великов

тел: 00798166188181

Skype: kiriaki55

ФРАНЦИЯ 

Страсбург 

Петя Христова

тел:   0033952290140

GSM: 0033676807869

GSM: 0892753289

Skype: petya-pirin2007

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Лондон

Добрин Янев

тел:   00442031860066

GSM: 00447507176785

Skype: dobriny

Последвайте ни в

  

Валути


ИНФОРМАЦИЯ ЗА

Реклама

 

 

 

Web Counter

eXTReMe Tracker