ПРОДАЖБИ ИМОТИ

Търси

Валутни курсове

Наши партньори

          

Имоти от topimoti.bg

Europe Real Estate Directory

Free Articles


 

Save

Последни новини

Актуални новини

 

Save

Save

Реклама

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА

Гид на купувачаВ този раздел ще откриете полезна правна информация относно визовия режим в България, процедури по откриване на фирма, както и са публикувани някои закони на Р България. Ние ви съветваме преди да сключите каквато и да е сделка да се консултирате с квалифициран юрист.

Етапи при покупката на имот в България

Нека изясним "етапите" в процеса на покупка на имот.
И така, първо трябва да се избере имот - за целта е нужно да се поровите в интернет и да проучите офертите на различни агенции, да прегледате сайтове с обяви от собственик, или пък да посетите най-близкия офис на предпочитана от вас компания, занимаваща се с посредничество в сделките с имоти.
След като се спрете на няколко обекта (все пак е добре човек да има избор, нали), проверете какъв е актуалният статус на офертата. Разговора с продавача/ите ще ви даде необходимата информация.
Ако всичко е наред, време е да се пристъпи към оглед на избраните имоти. По този начин ще придобиете ясна представа за местоположението на имота, инфраструктурата в района, качество на изпълнение на строителните работи и т.н.
Вече сте огледали 5-6 или повече имота, време е да се вземе решение за покупка и да се заплати резервационната такса. Обикновено тя е в размер на 1000 - 2000 Евро. Имота се изтегля от продажба за определен период от време (около месец), в който период се водят преговори и се подготвя сделката между продавача и купувача. Ако купувача се откаже, резервационната такса остава в полза на продавача, за да покрие неговите загуби от това, че имота е бил изтеглен от продажба.
Следващата стъпка е да се подготви и подпише предварителен договор за покупко-продажба, в който следва да бъдат описани данните на продавача и купувача, подробно да бъде описан имота, цена, срокове и начини на плащане, права и задължения на страните, неустойки, срокове на въвеждане в експлоатация, срок за предаване на собствеността върху имота и т.н. Задължително е да има клауза от страна на продавача във вид на декларация за собственост и липса на тежести. Като правило в България договора за покупко-продажба се изготвя от собственика на имота, и е желателно той да бъде прегледан от адвоката на купувача, преди да бъде подписан. Договора се сключва във писмена форма, като при това не е задължително да има нотариална заверка. Промени по предварителния договор могат да се правят, чрез подписване на анекс към него.

Когато купувача е готов да плати пълната цена на имота накуп, може да не се подписва предварителен договор за покупко-продажба, а направо да се подпише нотариалният акт.
След заплащане на пълната сума по сделката се пристъпва към подписване на Окончателен договор за покупко-продажба във формата на Нотариален Акт. Това става в присъствието на Нотариус, който проверява всички документи по сделката (актове за собственост, предварителни договори, скици, планове, удостоверения за тежести и т.н.), удостоверява сключването на сделката и урежда прехвърлянето на имота. Заплащат се нотариалните такси и новият Нотариален акт за собственост се вписва в регистрите. Новият собственик го получава в рамките на 2 седмици от датата на подписване.

Честито, вече сте горд собственик на имот в България. Сега остава да регистрирате имота си в служба БУЛСТАТ (ако сте чуждестранен гражданин), и в данъчната служба по местонахождение на имота.

Разходи при покупка на имот в България


Документа, който удостоверява собствеността върху недвижим имот се явява нотариалният акт. Той се подписва при нотариуса, в района на деайствието на когото се намираобекта на покупко-продажбата. След подписване на документа от продавача и купувача, и заверка на техните подписи, нотариуса представя нотариалния акт в районният съд. Съдията по вписванията внася изменението във обстоятелствата за обекта в държавния регистър на недвижимите имоти. Отметка за вписването се прави и в самия нотариален акт.
Преди да се извърши сделката на нотариуса се представят удостоверение от същия този регистър за липса на тежести върху имота, т.е. За неговата чистота. В удостоверението се отразява наличието или отсъствието на ипотека, право за ползване на имота от трети лица, запор за продажбата на имота, открити съдебни дела и т.н. С това удостоверение също така се потвърждава собствеността на имота от конкретното лице – продавача.
Също така важен документ се явява и данъчната оценка за стойността на имота, издавана от териториалната данъчна служба. Продажната цена на имота не може да бъде по-ниска от тази стойност. Изхождайки от продажната цена се определят и размера на държавните такси върху сделката и нотариалните такси.
В сделките по покупко-продажба на недвижим имот в България разходите (местен данък и държавни такси) се делят по равно между страните (купувач и продавач). Разбира се има и изключение от това правило, но те зависят от условията, които са договорили помежду си страните, и компромисите, които те правят. По долу са показани разходите при покупката на недвижим имот в България за някои от регистрационните разходи:
Местен данък – 2% от продажната цена, съгласно закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Той се изчислява от нотариуса, който извършва сделката и подготвя документите за собственост.
Нотариална такса – изчислява се съгласно тарифата за нотариалните такси, в съответствие със Закона за Нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Можете с точност да разберете колко ще ви бъде нотариалната такса, но трябва да разполагате със необходимите документи, или вече да сте съгласували продажната цена.
Такса вписване – 0,01%, изисква се от Държавната регистрационна палата. Такса вписване се събира за всеки документ със сертифициран материален интерес, какъвто се явява и нотариалният акт. Съгласно правилата за регистрация, всички актове за предаване правото на собственост (продажба, дарение, замяна и т.н.) или устанявяване, изменение, прекратяване на вещно право върху недвижим имот, а също и актовете за признаване на тези права (нотариални актове, актове за държавно и общинско имущество и т.н.) подлежат на регистрация.
В общия случай всички разходи по покупката на недвижим имот са около 4%.

Необходими документи при покупка на имот в БългарияНеобходими документи при подписване на нотариален акт за собственост (една част от тях се предоставят от продавача, а другата част – от купувача):

  • Проект на нотариалният акт
  • Документи, удостоверяващи самоличността на участниците в сделката
  • Нотариално заверени пълномощни, в случай че някой от участниците в сделката на присъства на нейното изпълнение
  • Документи, удостоверяващи правото на собственост върху имота
  • Декларации, удостоверяващи гражданското, семейното и имущественото състояние на страните
  • Декларация от купувача за произхода на парите
  • Декларация от преводача за истинността на извършения превод
  • Удостоверение за данъчна оценка и платени данъци
  • Квитанции за платени данъци и такси

Откриване на фирма

I.ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – За регистрацията на представителство на чуждестранна компания в Българската Търговско Промишлена Палата е необходимо да се представят: официална справка  за регистрацията на чуждестранната компания (организация), съгласно местното законодателство; Официален документ издаден от компетентните органи, удостоверяващ лицата, които представляват компанията (организацията) в България; Нотариално заверен оригинал на документа, който удостоверява лицето, което има право да регистрира в България Търговско представителство и да го ръководи.
Горепосочените документи, получени от компетентните органи, следва да се заверят в МвнР на съответната държава, след това да се заверят в консулския отдел на България в тази страна и да се направи легализиран превод на български език. Тези документи подлежат на заверка в консулската служба на съответната страна в България и в консулския отдел при МВнР на България. Времето, необходимо за регистрацията – от момента на получаване на документите – един месец.
Представителството по българските закони не се явява самостоятелен субект и не може нищо да придобива на свое име.
За по-подробна информация, моля, свържете се с нас.
II. ООД / ЕООД –
Първо, чрез фирма в България може да се купи не само апартамент, но и земя;
Второ, уставният капитал на фирмата е минимум 2 лв (приблизително 1 Евро);
Трето, фирмата може да осъществява апортни вноски в капитала на дружеството, т.е. Да внася придобитата собственост (имоти, автомобили и др.вещи) и така да увеличава имоществото на името на фирмата, а това е инвестиция /вж. Закона по-долу – буква „б“ и „в“/ и освен това при регистрация по ЗДДС може да си връща част от инвестираните парични средства.
----------------------------------------------------------------------------------
От Закона за Насърчаване на инвестициите:
6. „Чуждестранна инвестиция“ е всяко вложение или увеличаване на вложенията на чуждестранно лице или негов филиал в:
а) акции или дялове в търговски дружества;
б) право на собственост върху сграда и ограничени вещни права върху недвижими имоти;
в) право на собственост и ограничени вещни права върху движими вещи с характер на дългосрочни материални активи; и т.н.
------------------------------------------------------------------------------------
Етапи при регистрация на фирма:
Вариант 1 – когато чуждестранният гражданин не присъства на територията на България:
Първо, избор на наименование на фирмата от няколко варианта, регистрация на свободното име в Търговския Регистър;
Второ, регистрация на фирмата с избраното наименование, подготовка на документите на фирмата – учредителен акт, протокол, декларация и образец от подписа, пълномощно и т.н. Всички документи се изпращат за подпис на лицето (чуждестранния гражданин), като при това пълномощното и образеца от подписа се заверяват в консулството. Оригиналите на документите се връщат в България чрез куриерска фирма.
Трето, открива се сметка  - на името на фирмата (юридическото лице) и се внася уставния капитал. Банката издава удостоверение за изпълнението на тази операция.
Упълномощеното лице подава заявление в Търговския Регистър при наличие на всички необходими документи, подписани от чуждестранния гражданин, в това число и удостоверение и квитанция че са заплатени всички такси.
След регистрацияте на фирмата, в рамките на 3-4 дни се издава удостоверение за наличието на съответната фирма и разплащателната сметка на територията на Р България, В установените от закона срокове за даденото събитие се информират и данъчните служби в съответната държава.
ВАРИАНТ 2 – ако чуждестранния гражданин се намира на територията на България, заверката на документите и образеца от подписа му се осъществява на място.
III. Данък и такси – Данъка върху дохода в България вече се нарича „плосък данък“ - 10% от печалбата от дейността на физическо или юридическо лице.

Визов режим

Визата е разрешение за влизане и пребиваване, за транзитно преминаване през територията на Република България или за летищен транзит.

Видовете визи са:

1. за летищен транзит (виза вид "А") - Визата за летищен транзит може да бъде еднократна, двукратна или, по изключение, многократна със срок на валидност до 3 месеца от датата на издаването й; тя дава право на чужденеца да премине или да пребивава в международната транзитна зона на летището в случаите на междинно кацане или при смяна на полет с цел продължаване на пътуването към друга държава.

2. за транзитно преминаване (виза вид "В"); - Виза за транзитно преминаване се издава на чужденец, който желае да премине през територията на Република България на път за друга държава, за която притежава виза, когато такава се изисква; тя дава право на чужденеца на едно, две или, по изключение, на няколко транзитни преминавания и може да бъде със срок на валидност до 12 месеца. Общата продължителност на пребиваването на територията на Република България с виза за транзитно преминаване не може да надхвърля 90 дни в рамките на всеки 6 месеца считано от датата на първото влизане.

3. за краткосрочно пребиваване (виза вид "С"); - Виза за краткосрочно пребиваване се издава на чужденец, който влиза в страната еднократно, двукратно или многократно, за общ срок на пребиваване до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца считано от датата на първото влизане. Многократната виза за краткосрочно пребиваване може да бъде със срок на валидност до една година, а в изключителни случаи - до 5 години.

4. за дългосрочно пребиваване (виза вид "D"). - Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България на едно от основанията по чл. 24, 24а, 25, 33а и 33г от Закона за чужденците в Република България; тя дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност и се анулира при издаване на разрешение за пребиваване от органите за административен контрол на чужденците.

Разходи за поддръжка на недвижими имоти в България

Придобивайки нов имот в България, купувачите често питат какви ще бъдат разходите им по поддръжката на имота. А те се обобщават в няколко задължителни плащания, а именно:

* Данък върху имота

* Такса смет

* Такса за поддръжка и управление на комплекса

Ето и какво трябва да знаете за тях

Данък върху недвижим имот – С този данък се облагат всички недвижими имоти, с изключение на горите и обработваемата селскостопанска земя (ниви). Притежателите са задължени в двумесечен срок след придобиване на имота да го декларират в съответната данъчна служба (по местонахождение на имота). В данъчната декларация се дава подробно описание на имота: година на строителство, конструктивни особености, площ, етаж, етажност, цена и т.н. Чуждестранните физически лица са длъжни да се регистрират и в служба БУЛСТАТ. Въз основа на покупката им се издава карта с ВУЛСТАТ номер, и с този номер те се регистрират в данъчната служба. За юридически лица налогооблагаема база се явява балансовата стойност на имота, а за частните лица – цената на имота, определена от териториалната данъчна служба (така наречената данъчна оценка на имот). Размера на данъка е еднакъв както за физическите лица , така и за юридическите лица. Той е 0,15 %, като при основното жилище за частни лица данъка е с 50% по-нисък. А какво е това основно жилище? Според Българското законодателство основно се явява жилището, където собственика и членовете на неговото семейство живеят през по-голямата част от годината. Данъка се внася на четири равни вноски: до 31 март, 30 юни, 30 септември и 30 ноември. Ако заплатите данъка еднократно до 31 март, получавате отстъпка 5% от сумата на данъка.

Такса смет – Размера на тази такса се определя от местните власти (общината) и се внася едновременно с данъка върху имота. Таксата смет се определя в зависимост от типа здание. За жилищните сгради тя е пропорционална на балансовата стойност или е в зависимост от количеството на отпадъците. За нежилищни сгради тя се определя от вида и количеството на контейнерите за отпадъци. В случай че за всяка отделна сграда е невъзможно да се определи вида и количеството на контейнерите, таксата се изчислява като пропорционална стойност от балансовата стойност на сградата. Таксата е еднаква за физическите и юридическите лица. За частните жилища таксата смет се изчислява в зависимост от стойността на жилището. Ежегодно, до края на януари, всеки собственик получава от местната данъчна служба уведомление за сумата на данъка върху недвижимия имот и за таксата смет. Съдържащите се в уведомлението разчети позволяват на данъкоплатеца да провери достоверността на данните и правилността на сумата. Размета на таксата смет е различен за различните градове в България.

Такса за поддръжка и управление– В съвременните жилищни комплекси съществува такса за сервизно обслужване, която включва: охрана, почистване на територията на комплекса, поддържане на зелените площи, поддръжка на басейна и т.н. Плащането е годишно и може да бъде фиксирана сума, или да се изчислява въз основа на площта на жилището (кв.м.), и обикновено е в рамките на 5-15 Евро/кв.м.

 

 

 

 
Оnline консултант

Google translate

 

Валути


Нови оферти

Парцел, гр. Петрич Парцел, гр. Петрич
Цена: €220,000

КОНТАКТИ

БЪЛГАРИЯ

София

Владимир Илиев

тел: 028511143

GSM/Viber: 0877310301

Skype: pirin2007

e-mail: pirin2007@pirin2007.eu

ФРАНЦИЯ 

Страсбург                                     

Петя Христова

тел:   0033952290140

GSM: 0033676807869

GSM: 0892753289

Skype: petya-pirin2007

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Лондон

Добрин Янев

тел:   00442031860066

GSM: 00447507176785

Skype: dobriny

Последвайте ни в

  

Web Counter

eXTReMe Tracker